Plani i Përgjithshëm Vendor
për Bashkinë Korçë

Reforma Administrativo-Territoriale

Përgatitja e databazës territoriale e integruar në platformën GIS


3.1. Analiza e Situatës Aktuale

3.1.1. Analizimi i situatës së inventarit të të dhënave, "hardware" dhe "software", burimeve njerëzore, etj.
3.1.2. Rekomandimi i veprimeve dhe masave për rritjen e efikasitetit të GIS

3.2. Përditësimi i të Dhënave Ekzistuese

3.2.1. Krijimi i strukturës për së paku: - Ndërtesat; numrat e kateve, funksionet, kushtet ‒ Infrastruktura rrugore; klasifikimi, kushtet ‒ Burimet ujore dhe infrastruktura e shërbimeve ‒ Përdorimi i tokës ‒ Zonat mbrojtëse të zonave të ndjeshme sipas legjislacionit shqiptar, të tilla si rrugët, uji, landfill, etj.

3.3. Krijimi i Strukturës së Bazës së të Dhënave

3.3.1. Konvertimi i inventarit të bashkisë në formatin e Regjistrit të Integruar të Territorit.
3.3.2. Përgatitja e strukturës së bazës së të dhënave dhe një plani veprimi për mbledhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave.