Plani i Përgjithshëm Vendor
për Bashkinë Korçë

Reforma Administrativo-Territoriale

Skanimi i territorit dhe vlerësimi


2.1. Vështrimi i Përgjithshëm dhe Analiza Mjedisore

2.1.1. Analiza dhe vlerësimin i pozicionimit strategjik të njësisë së qeverisjes vendore në raport me rajonin ku ajo shtrihet, përfshirë identitetin historik, urban dhe ekonomik të territorit
2.1.2. Analiza e përgjithshme e gjendjes ekzistuese të territorit të njësisë vendore dhe atë metabolike të flukseve kryesore
2.1.3. Analiza mjedisore
2.1.4. Analiza e problematikës mjedisore, burimeve ndotëse dhe të dhëna për efektin e tyre në territor dhe shëndetin e njeriut
2.1.5. Analiza e përgjithshme e kushteve dhe të cilësisë fizike të strukturave e të territoreve, si bazë për hartimin e planeve të rigjenerimit, ripërtëritjes dhe/ose rizhvillimit
2.1.6. Analiza e tipologjisë hapësinore ekzistuese, bazuar në njëtrajtshmërinë e llojit dhe volumit të strukturave, mënyrën e vendosjes së tyre në njësi (strukturore), skemën e rrjetit rrugor dhe të hapësirave publike, si dhe në lartësinë e strukturave
2.1.7. Analiza e elementeve të rëndësishme territoriale, natyrore apo artificiale, që kanë ndikuar ose ndikojnë në formimin e vazhdueshëm të territorit në studim

2.2. Përdorimi Ekzistues i Tokës; Aktivitetet dhe Impaktet

2.2.1. Analiza e përdorimit ekzistues të tokës, bazuar në kategoritë bazë dhe nënkategoritë e përdorimit të tokës, funksionet dhe aktivitetet, si dhe lidhjen e territorit vendor me rrjetet e infrastrukturave kombëtare

2.3. Analiza dhe Vlerësimi Demografik

2.3.1. Shpërndarja dhe përqëndrimi i popullsisë në territor, lëvizjet mekanike dhe natyrore në vite

2.4. Aspektet Sociale dhe Ekonomike

2.4.1. Analiza dhe vlerësimi ekonomik, përfshirë mundësitë lokale dhe pengesat për zhvillim ekonomik, konkurrueshmërinë ekonomike apo rajonale, pozicionimin dhe përqendrimin e poleve ekonomike lokale, cilësinë e kapitalit dhe të burimeve njerëzore, pika të forta apo të dobëta për zhvillimin e ardhshëm të territorit
2.4.2. Analiza dhe vlerësimi i problematikave sociale, përshirë edukimin, kriminalitetin, komunitetet e margjinalizuara, papunësinë etj.
2.4.3. Analiza e zhvillimit social, punësimin, edukimin, shëndetin etj.
2.4.4. Analiza e periferialitetit, për efekt të së cilës në territor përcaktohen zona.
2.4.5. Analiza e nevojave për strehim për të gjitha grupet shoqërore, sipas llojit dhe cilësisë së banesave ekzistuese, shpërndarjes së tyre në territor, sipërfaqes së banimit për person dhe aksesit në shërbime

2.5. Analiza e Infrastrukturës Ekzistuese

2.5.1. Infrastruktura rrugore, transporti dhe të fluksi i lëvizjes së mjeteve (njësi/orë)

2.6. Toka dhe Çështjet e Pronës

2.6.1. Analiza e mënyrës së përdorimit të pronave publike, përfshirë vendndodhjen, funksionet dhe marrëdhëniet e pronësisë
2.6.2. Analiza e marrëdhënieve të pronësisë mbi tokën, përfshirë konfliktet dhe situatat e informalitetit