Plani i Përgjithshëm Vendor
për Bashkinë Korçë

Reforma Administrativo-Territoriale

Analiza e të gjitha planeve ekzistuese, strategjive, politikave, normave dhe standarteve


1.2.  Analiza e dokumenteve të planifikimit të hartuara më parë

1.2.1. Analiza e planeve, strategjive, planeve sektoriale në të gjitha nivelet,  përfshirë zbatueshmërinë e tyre dhe çështje që duhet të vlerësohen gjatë hartimit të planit të ri.

1.3. Dokumentimi dhe rishikimi i direktivave të planeve ekzistuese hapësinore kombëtare dhe sektoriale, standarteve dhe normave

1.3.1. Çështjet, zonat dhe/ose objektet e rëndësisë kombëtare që ndodhen në territorin e njësisë së qeverisjes vendore dhe kufizimet që rrjedhin prej tyre
1.3.2. Analiza e elementeve përjashtuese dhe paraqitjen e tyre grafike në hartë.